Turmalinert Kvarts Hjerte [3]

Turmalinkvarts/Turmalinert Kvarts hjerte på 61g. 5cm.

PrisNOK149,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Turmalinert Kvarts:

♥ Balanserer motsetninger
♥ Jording
♥ Forvandle negativitet
♥Lykkestein
♥ Beskytter


Turmalinkvarts, også kjent som Turmalinert Kvarts, er en rekke klar kvarts med naturlig forekommende inneslutninger av Svart Turmalin.

Turmalinkvarts kombinerer egenskapene til Turmalin og Kvarts.
Turmalin renser ens egne energier og beskytter mot negativitet, mens Kvarts forsterker energier fokusert gjennom den. Denne kombinasjonen gjør Turmalinertkvarts til en kraftig skjoldstein som, avhengig av ønsket hensikt til brukeren, kan forsterke og returnere negativ energi, som en speiltrolldom, eller kan konvertere den negative energien til positiv energi for brukeren.

Turmalinkvarts er en effektiv jordingsstein som styrker kroppens energifelt mot ytre invasjon og avleder skadelige miljøpåvirkninger. Det blir ofte sett på som et symbol på enhet og er en effektiv problemløser.

Det eliminerer krystalliserte mønstre som er, eller kan ha vært, ødeleggende i ens eget liv og frigjør spenninger på alle nivåer. Dens frigjørende kraft mot negativ energi kan brukes til å hjelpe oss å aktualisere styrken som trengs for å lindre negative eller fiendtlige forhold og situasjoner. Turmalinkvarts balanserer yin/yang-energier. Den harmoniserer ulike og motsatte elementer og polariteter, og gjør negative tanker og energier til positive.

Psykologisk hjelper det å integrere og helbrede skyggeenergiene, og lindre selvsabotasje. Det harmoniserer meridianene, de subtile kroppene og chakraene.

Turmalinkvarts avgifter hele kroppen og brukes til å behandle forstyrrelser i fordøyelseskanalen.Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 

----------------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.


Tourmalinated Quartz:

♥ Balances opposites
♥ Grounding
♥Transmute Negativity
♥Luckstone
♥Protecting
Tourmaline Quartz, also known as Tourmalinated Quartz, is a variety of Clear Quartz with naturally occurring needle-like inclusions of Black Tourmaline.

Tourmaline Quartz combines the properties of Tourmaline and Clear Quartz Crystal. Tourmaline purifies ones own energies and protects from negativity, while Quartz amplifies energies focused through it. This combination makes Tourmaline Quartz a powerful shield-stone that, depending on the desired intent of the wearer, can amplify and return negative energy, like a mirror spell, or can convert the negative energy into positive energy for the wearer.

An effective grounding stone, Tourmaline Quartz strengthens the body's energy field against external invasion and deflects detrimental environmental influences. It is often seen as a symbol of unity and is an effective problem solver. It eliminates crystallised patterns which are, or may have been, destructive in ones own life and releases tensions at any level. Its liberating power against negative energy can be used to assist us to actualise the strength needed to alleviate negative or hostile relationships and situations. Tourmaline Quartz balances yin / yang energies. It harmonises disparate and opposite elements and polarities, and turns negative thoughts and energies into positive ones. Psychologically, it helps to integrate and heal the shadow energies, alleviating self-sabotage. It harmonises the meridians, the subtle bodies, and the chakras.

Tourmaline Quartz detoxifies the entire body and is used to treat disorders of the digestive tract.