Grønn Zebra Jaspis Sky [1]**

Grønn Zebra Jaspis Sky! **Redusert pris pga hakk - se bilder.

TilbudNOK95,20 Førpris:NOK119,00 Rabatt -20% inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Grønn Zebra Jaspis:

♥Optimisme
♥Jording
♥Beroligende
♥Balanse
♥Avverger negativitet
♥Motivasjon
♥Besluttsomhet

Føler du deg ofte spredt og ujordet, ute av stand til å fullføre oppgaver eller prosjekter? I så fall er denne Grønn Zebra Jaspis din allierte. Dette er en sjeldenhet i edelstensverdenen, siden det meste av grønn jaspis oftere tilbys som tumlede steiner. Grønn Zebra Jaspis kommer i fantastiske nyanser og myke striper av grønt, hvitt og svart. Den vekker naturen i deg, gir sterk motivasjon og hjelper deg å presse deg gjennom utfordringer med kraft og utholdenhet. Grønn Zebra Jaspis er også en stein av autentisk sensualitet og seksualitet og hjelper deg å uttrykke og nyte din seksuelle og sensuelle natur. Arbeid med disse brikkene for å gi deg vitalitet og spunk i dine kreative prosjekter og bestrebelser.

Grønn Zebra Jaspis er en sexy stein som også øker besluttsomheten. Det lader opp energien din og oppmuntrer deg til å fullføre det du har tenkt å gjøre. Også kjent som krysotil, er Grønn Zebra Jaspis også en stein av jordenergi og hjelper deg å føle deg jordet og dypt knyttet til Moder Jord. Disse egenskapene gjør den til en flott følgesvenn og hjelper for åndelig og helbredende arbeid. I nærvær av denne krystallen vil du oppdage større innsikt i å håndtere forhold, slippe løs seksualitet og sensualitet, og finne energien og motivasjonen som trengs for å få prosjektene dine utført.

Grønn Zebra Jaspis har fått navnet sitt fra de sebralignende stripene. Når du utnytter energien til Grønn Zebra Jaspis, kobler du deg til den delen av deg selv som er utemmet og fri. Sebraer er sterke og sunne skapninger med utholdenhet og lang levetid, og i motsetning til hesten og eselens slektninger forblir sebraene ville. De har egentlig aldri blitt domestisert. Zebra lærer oss hvordan vi kan leve i harmoni med oss selv og andre uten å ofre forskjellene som gjør oss spesielle. Vi trenger ikke å blande oss inn i grått for å passe inn eller miste våre grove kanter. Noen ganger blir disse kantene våre beste gaver! Arbeid med Zebra spirit animal Medicine for å søke andre mennesker og grupper som deg – hvor du kan bruke din individualitet i et fellesskap og motta støtte for hvem du virkelig er og hvem du er i ferd med å bli. Og en flokk med sebraer kalles en Dazzle – et flott ord for å beskrive energien til Grønn Zebra Jaspis!

Mediter med denne jordingssteinen for å øke din besluttsomhet og utholdenhet. Grønn Zebra Jaspis gir en følelse av omsorgsfull optimisme når du nærmer deg selv de mest stressende av livets oppgaver. Det inspirerer deg på et kreativt nivå og revitaliserer deg til å konfrontere problemer med letthet og balanse. Du vil oppdage at du rolig kan se prosjekter gjennom til ferdigstillelse med denne Grønn Zebra Jaspis som din guide.


 


Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 


-------------------------------
Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.Green Zebra Jasper:

♥Optimism
♥Grounding
♥Calming
♥Balancing
♥Wards off negativity
♥Motivation
♥Determination

Do you often feel scattered and ungrounded, unable to complete tasks or projects? If so, this Natural Green Zebra Jasper is your ally. This is a rarity in the gem world, as most green jasper is more commonly offered as tumbled stones. Green zebra jasper comes in stunning shades and soft stripes of green, white, and black. It awakens the wild within you, offers potent motivation, and helps you push through challenges with vigor and endurance. Green zebra jasper is also a stone of authentic sensuality and sexuality and helps you express and enjoy your sexual and sensual nature. Work with these pieces to bring you vitality and spunk in your creative projects and endeavors.

Green zebra jasper is a sexy stone that also enhances determination. It recharges your energy and encourages you to finish what you set out to do. Also known as chrysotile, green zebra jasper is also a stone of Earth energy and helps you feel grounded and deeply connected to Mother Earth. These properties make it a great companion and helper for spiritual and healing work. In the presence of this crystal, you’ll discover greater insight in dealing with relationships, unleash your sexuality and sensuality, and find the energy and motivation needed to get your projects done.

Green zebra jasper got its name from its zebra-like stripes. When you harness the energy of Zebra, you connect with the part of yourself that’s untamed and free. Zebras are strong and healthy creatures with stamina and longevity, and unlike their horse and donkey relatives, zebras remain wild. They’ve never really been domesticated. Zebra teaches us how to live in harmony with ourselves and others without sacrificing the differences that make us special. We don’t have to blend ourselves into gray to fit in or lose our rough edges. Sometimes, those edges become our best gifts! Work with Zebra spirit animal Medicine to seek other people and groups like you – where you can use your individuality in a community and receive support for who you truly are and who you are becoming. And, a herd of zebras is called a Dazzle – a great word to describe the energy of green zebra jasper!

Meditate with this grounding stone to increase your determination and stamina. Green zebra jasper instills a sense of caring optimism as you approach even the most stressful of life’s tasks. It inspires you on a creative level and revitalizes you to confront problems with ease and poise. You’ll find that you are able to calmly see projects through to completion with this Natural Green Zebra Jasper as your guide.
Vær oppmerksom på at fordi hver edelsten er unik og naturlig, kan det være små forskjeller fra de på bildene som ikke vises på bildet. Vær imidlertid trygg på at kvaliteten og autentisiteten forblir den samme. Alle mål er omtrentlige. Ekthet og kvalitet er 100% garantert.