Blomster Agat Håndstein

Cherry Blossom Agate/Blomster Agat Håndstein. Denne er ca 6,5cm lang og veier ca 90g. Det er den på bildene du får hvis du bestiller denne.

TilbudNOK210,80 Førpris:NOK248,00 Rabatt -15% inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Blomster Agat:

♥ Oppmuntrer til selvvekst
♥Hjelper deg å nå ditt fulle potensial
♥ Kobler til det hellige feminine
♥ Oppmuntrer deg til å forfølge drømmene dine
♥Trøver og jorder
♥ Fremmer spontanitet og glede
♥ Gjenoppretter følelsesmessig balanse
♥Hjelper med søvnløshet
♥ Lindrer hodepine og migrene
♥ Reduserer stress og angst


Hvis du ser på mønstrene på denne steinen, vil du legge merke til at noen merker ser ut som frø og andre som blomstrede blomster. De representerer reisen for å nå dine mål. De minner deg om at du starter som et frø og blomstrer mens du vokser. Dette betyr at Blomsteragat i hovedsak er en stein for manifestasjon og selvvekst.

Blomsteragat er kjent for sitt vell av helbredende egenskaper. Som en manifestasjonsstein er denne rosa-tonede skjønnheten en god alliert for de som tiltrekkes av ideen om å fremme mot, spontanitet og glede. Mer enn det, Blomsteragat kan også oppmuntre deg til å nå ditt fulle potensial. Nedenfor finner du noen flere måter Flower Agate kan hjelpe deg med å berolige kropp, sinn og sjel.

Fordi Blomsteragat ble funnet for bare noen få år siden, lærer healere fortsatt om egenskapene til denne steinen. Faktisk har mange av denne krystallens krefter ennå ikke blitt oppdaget, inkludert dens fysiske helbredende egenskaper.

Blomsteragat fokuserer mer på dine emosjonelle og åndelige behov. Steinens innvirkning på følelsene og følelsene dine kan imidlertid også påvirke kroppen din positivt.

Ved å gjenopprette følelsesmessig ubalanse kan Blomsteragat hjelpe deg med å bekjempe de fysiske symptomene på stress, angst og depresjon. Det hjelper deg å kontrollere følelsene dine og kan brukes som en ny mestringsstrategi. Den gir også en dyp følelse av ro, og hjelper deg å slippe muskelspenninger.

Hvis du lider av søvnløshet eller har problemer med å sove, kan du bruke den vakre energien til Blomsteragat for å hjelpe. Med sine beroligende farger vil denne krystallen stabilisere humøret ditt slik at du kan sove bedre. Takket være sine skimrende høye frekvenser er Blomsteragat også svært effektiv for å redusere effekten av hodepine og migrene. Til slutt kan du bruke Blomsteragat for å senke blodtrykket, som er et annet vanlig symptom på stress.

Blomsteragat er en kraftig stein som hjelper deg å slippe stress og angst samtidig som den gir ro og harmoni. Blomsteragat er sterkt knyttet til hjertechakraet og brukes ofte for å fremme spontanitet og glede. Du kan bruke den daglig for å bringe positivitet inn i livet ditt.

Ved å stimulere følelsen av formål, vil den vakre lyserosa krystallen også hjelpe deg med å nå dine mål. Blomsteragat fremmer motivasjon, ambisjoner og mot. Dette betyr at du vil være i riktig tankesett for å være på vei til suksess.

Blomsteragat oppfordrer deg også til å leve livet ditt til det fulle og nyte hver dag. Det vil lære deg å komme deg ut av komfortsonen og ta mer risiko. Dette vil gi deg muligheten til å tilegne deg nye ferdigheter, takle utfordringer og til slutt finne din hensikt.

Å bære eller ha på seg Blomsteragat kan hjelpe deg med å fjerne eventuelle negative følelser og hjelpe deg med å finne lys. Blomsteragat er en stein som inspirerer deg til å vokse både følelsesmessig og åndelig. Det hjelper deg å helbrede fra tidligere traumer, som hindrer deg i å nå dine mål i dag.

Hvis du føler at livet ditt mangler mening, vil Blomsteragat hjelpe deg med å blomstre. Dessuten vil denne fantastiske krystallen alltid oppmuntre deg til å gå for det. En annen stor fordel med denne steinen er at den øker synkroniteten i ditt daglige liv, og gir deg sikre tegn på at du er på rett vei.

En av de største egenskapene til Blomsteragat er at den hjelper deg å utforske din åndelige kjerne. Den lærer deg å lære mer om deg selv og legge merke til ting som vil hjelpe deg å oppnå oppfyllelse. Mer enn det vil det åpne øynene dine for dypere betydninger i livet ditt, og hjelpe deg å se at du har kontroll over skjebnen din.

Blomsteragat er en beskyttende krystall som kan gjenopplive lidenskapen din for å leve ved å fremme glede og lykke. Når du begynner å se ting i livet ditt på en positiv måte, vil du fokusere tankene dine til et lykkelig, sunt sted.

Den rosa og hvite perlen er også sterkt knyttet til det hellige feminine, som er det positive uttrykket for den feminine siden av oss som finnes hos både menn og kvinner. Det er en inspirerende, styrkende og helbredende energi som er dypt knyttet til Moder Jord.

Ved hjelp av Blomsteragat vil du lære å hedre, elske og respektere kroppen din og være vitne til at din hellige feminine gudinne kommer tilbake.


Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

 

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.Flower Agate/Cherry Blossom:

 

♥Encourages self-growth
♥Helps you reach your full potential
♥Connects to the Sacred Feminine
♥Encourages you to pursue your dreams
♥Comforting and grounding
♥Promotes spontaneity and joy
♥Restores emotional balance
♥Helps with insomnia
♥Relieves headaches and migraines
♥Reduces stress and anxiety

 


If you look at the patterns on this stone, you’ll notice that some plumes look like seeds and others like blossomed flowers. They represent the journey to reaching your goals. They remind you that you start out as a seed and blossom as you grow. This means Flower Agate is essentially a stone of manifestation and self-growth.

 

Flower Agate is well known for its wealth of healing properties. As a stone of manifestation, this pink-hued beauty is a great ally to those attracted to the idea of promoting courage, spontaneity, and joy. More than that, Flower Agate can also encourage you to reach your full potential. Below, you’ll find a few more ways Flower Agate can help you soothe your body, mind, and soul.

 

Because Flower Agate was found only a few years ago, healers are still learning about the properties of this stone. In fact, many of this crystal’s powers have yet to be discovered, including its physical healing properties.

 

Flower Agate focuses more on your emotional and spiritual needs. However, the stone’s impact on your feelings and emotions can also positively affect your body.

 

By restoring emotional imbalance, Flower Agate can help you fight the physical symptoms of stress, anxiety, and depression. It helps you control your emotions and can be used as a new coping strategy. Flower Agate brings a deep sense of calm, helping you release muscle tension.

 

If you suffer from insomnia or have trouble sleeping, you can use the beautiful energy of Flower Agate to help. With its soothing colors, this crystal will stabilize your mood so that you can sleep better. Thanks to its shimmering high frequencies, Flower Agate is also very effective for reducing the effect of headaches and migraines. Finally, you can use Flower Agate to lower blood pressure, which is another common symptom of stress.

 

Flower Agate is a powerful stone that helps you release stress and anxiety while bringing calm and harmony. Strongly connected to the Heart chakra, Flower Agate is often used to promote spontaneity and joy. You can wear it daily to bring positivity into your life.

 

By stimulating your sense of purpose, the beautiful light pink crystal will also help you accomplish your goals. Flower Agate promotes motivation, ambition, and courage. This means you will be in the right mindset to be on a path to success.

 

Flower Agate also encourages you to live your life to the fullest and enjoy each day. It’ll teach you to get out of your comfort zone and take more risks. This will give you the opportunity to acquire new skills, deal with challenges and finally find your purpose.

 

Carrying or wearing Flower Agate can help you remove any negative feelings and help you find light. Flower Agate is a stone that inspires you to grow both emotionally and spiritually. It helps you heal from past traumas, that are stopping you from reaching your goals today.

 

If you feel like your life lacks purpose, Flower Agate will help you bloom. Also, this amazing crystal will always encourage you to go for it. Another great benefit of this stone is that it increases synchronicity in your daily life, giving you sure signs that you’re on the right path.

 

One of the greatest properties of Flower Agate is that it helps you explore your spiritual core. It teaches you to learn more about yourself and notice things that will help you achieve fulfillment. More than that, it’ll open your eyes to deeper meanings in your life, helping you see that you are in control of your destiny.

 

Flower Agate is a protective crystal that can reignite your passion for living by promoting joy and happiness. Once you start viewing things in your life in a positive manner, you will refocus your mind to a happy, healthy place.

 

The pink and white gem is also strongly connected to the Sacred Feminine, which is the positive expression of the feminine side of us that exists in both men and women. It’s an inspiring, empowering, and healing energy that is deeply connected to Mother Earth.

 

With the help of Flower Agate, you’ll learn to honor, love, and respect your body and witness the return of your Sacred Feminine Goddess.