Orca Agat Håndstein [Spekkhogger Stein]

Orca Agat/Spekkhogger Agat Håndstein! Naturlige merker oppstår - se bilder nærmere.

PrisNOK249,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Orca Agat/Spekkhogger Stein:

♥Healing
♥Balanse
♥ Jording
♥ Nærende
♥ Styrking
♥Forbedrer indre fred og tilgivelse
♥ Frigjør sinne og traumer


Orca Agat er en beskyttelsesstein som stammer fra havet og seler. Dens energi for å beskytte oss mot negative følelser og negative energier. Denne krystallen kan gi oss en følelse av indre fred, like dypt og stort som havet.

Denne steinen antas også å fremme fysisk og mental helbredelse, noe som gjør den til en meningsfull gave for alle som kan dra nytte av dens beskyttende og helbredende energi.

Orca Agat er en forvandlingsstein. Denne steinen har en ren og kraftig jordingsenergi som resonerer med hele chakrasøylen din. Å absorbere den rene kraften til denne spekkhuggersteinen kan forynge deg fysisk og åndelig. Så den enkleste måten å bruke orca agatkrystall på er å puste dypt og meditere.

Gjennom meditasjon sveiper tankene over som helbredende bølger, og kroppen føles avslappet for å få kontakt med naturen og nyter vibrasjonen og resonansen mellom kroppen og den omkringliggende energien. På denne måten blir livet forbundet med makt og vokser seg høyere.

Orca-agatsteinen er også en stein av tilgivelse. Det kan gi styrking innenfra og veileder oss om hvordan vi kan håndtere problemene vi møter i livet med selvtillit. Den milde energien i havet lar deg opprettholde indre fred til enhver tid når du tar avgjørelser og vil gjøre deg i stand til å tørre å innrømme sannheten i deg.

Å overvinne selvtillit og gi slipp på fortiden gir deg mot til å tilgi deg selv og legge ned negative følelser som skyld, frykt og skyld.
Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

-------------------------------------------------------------

 

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.Orca Agate:

 

♥Healing
♥Balancing
♥Grounding
♥Nourishing
♥Strenghtening
♥Enhances inner peace and forgiveness
♥Releases anger and trauma

 


Orca agate is a protection stone that originates from the ocean and harnesses. Its energy to protect us from negative emotions and negative energies. This crystal can bring us a sense of inner peace, as deep and vast as the ocean.

 

This stone is also believed to promote physical and mental healing, which makes it a meaningful gift for anyone who could benefit from its protective and healing energy.

 

Orca Stone is a stone of transformation. This stone has a pure and powerful grounding energy that resonates with your entire chakra column. Absorbing the pure power of this orca stone can rejuvenate you physically and spiritually. So the easiest way to use orca agate crystal is to breathe deeply and meditate.

 

Through meditation, thoughts sweep over like healing waves, and the body feels relaxed to connect with nature and enjoys the vibration and resonance between the body and the surrounding energy. In this way, life is associated with power and grows higher.

 

The Orca agate stone is also a stone of forgiveness. It can provide empowerment from within and guides us on how to deal with the problems we face in life confidently. The gentle energy of the ocean allows you to maintain inner peace at all times when making decisions and will enable you to dare to admit the truth within.

 

Overcoming self-doubt and letting go of the past gives you the courage to forgive yourself and put down negative emotions such as guilt, fear, and blame.