Ametyst Mini Hjerte

Nydelig klar Ametyst mini hjerte!

TilbudNOK83,00 Førpris:NOK110,00 Rabatt -25% inkl. mva.

Produktinfo

Ametyst:

♥ Åndelig bevissthet
♥ Synske evner
♥ Indre fred og helbredelse
♥ Helbredelse av kropp, sinn og sjel
♥ Positiv transformasjon
♥ Meditasjon
♥ Balanse
♥ Lindrer stress
♥ Kommunikasjon
♥ Beskyttelse
♥ Forbedre søvn
♥ Reduser stress


Ametyst er en svært mystisk stein som oppmuntrer til spiritualitet og åndelig innsikt. Det øker vår rettferdighetssans og oppmuntrer oss til å handle fra et sted med dyp integritet. Ametyst er en ekstremt god meditasjonsstein og kan bidra til å stille sinnet fra distraksjoner. Det øker intuisjonen og forbedrer psykiske gaver, samtidig som det sikrer at vi forblir logiske og jordet.

Ametyst gir emosjonell nådegave, og hjelper oss å balansere emosjonelle høyder og nedturer og holde oss stødige og rolige. Det oppmuntrer oss til å avstå fra overbærenhet i alle former, inkludert følelsesmessig overbærenhet. Spesielt hjelper Ametyst oss til å slutte å velte oss i negative energier vi selv har laget, spesielt ‘offermentalitet.’ Ametyst hjelper oss å identifisere de grunnleggende årsakene bak atferd og følelsesmessige mønstre, og å ha mot til å gjøre de nødvendige endringene. Ametyst er en utmerket stein å ha i tider med sorg og tristhet, som gjør det mulig for oss å ta et oppgjør med tap. Fremfor alt anklager Amethyst oss til å akseptere vår personlige kraft og leve fra et sted med styrke og fred.

Ametyst oppmuntrer til klarhet, fokus og bevissthet. Det hjelper oss til å ta ansvar for våre egne handlinger og oppmuntrer oss til å overvinne vanedannende atferd og mentale blokkeringer. Ametyst er nyttig å ha når man debatterer, siden den kobler åndelig innsikt og inspirasjon med intellektuell resonnement og logikk. Den avslører stadig at den mest "fornuftige" løsningen også er den som tjener det høyeste gode for alle.

Ametyst anbefales når vi er klare til å gjøre alvorlige endringer som påvirker vår fysiske og mentale helse. Det har blitt ansett som en stein for nøkternhet i tusenvis av år, noe som gjør den til et toppvalg for alle som skal på rehabilitering så vel som for livet etter rehabilitering. Ametyst hjelper oss å huske hvorfor vi velger å være edru og hvorfor det ikke er verdt det å falle tilbake til gamle vaner. Ametyst anbefales også for insomniacs. Det hjelper oss å skape et beroligende miljø og å følge smarte sengetidsritualer for å hjelpe kroppen vår å slappe av. På samme måte minner den oss på å redusere stress og aktivt takle problemer på dagtid, slik at vi kan hvile om natten. Hvis søvnløsheten vedvarer, oppfordrer Amethyst oss til å snakke med eksperter, være åpne for nye ideer og å være mentalt snillere mot oss selv generelt. Ametyst er også en utmerket talisman som hjelper oss å slappe av og holde oss rolige når vi opplever fysisk smerte eller ubehag i hodet, som hodepine og migrene eller tinnitus, svimmelhet og andre øreproblemer.

 

 

Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 


-------------------------------
Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.

 

Amethyst:

♥ Increases Nobility
♥ Spiritual Awareness
♥ Psychic Abilities
♥ Inner Peace and healing
♥ Healing of body, mind & soul
♥ Positive Transformation
♥ Meditation
♥ Balance
♥ Relieves Stress
♥ Communication
♥Protection
♥Improve Sleep
♥Reduce Stress


Amethyst is a highly mystical stone that encourages spirituality and spiritual insights. It heightens our sense of justice and encourages us to act from a place of deep integrity. Amethyst makes an extremely good meditation stone and can help to quiet the mind from distractions. It increases intuition and enhances psychic gifts, while ensuring that we remain logical and grounded.

Amethyst provides the gift of emotional grace, helping us to balance out emotional highs and lows and stay steady and serene. It encourages us to abstain from overindulgence in all forms, including emotional indulgence. In particular, Amethyst helps us to stop wallowing in negative energies of our own making, especially ‘victim mentality.’ Amethyst helps us to identify the root causes behind behaviors and emotional patterns, and to have the courage to make the necessary changes. Amethyst is an excellent stone to have during times of grief and sadness, enabling us to come to terms with loss. Above all, Amethyst charges us to accept our Personal Power and live from a place of strength and peace.

Amethyst encourages clarity, focus, and awareness. It helps us to take responsibility for our own actions and encourages us to overcome addictive behavior and mental blocks. Amethyst is useful to have when debating, since it couples spiritual insights and inspiration with intellectual reasoning and logic. It continually reveals that the most “sensible” solution is also the one that serves the Highest Good for all.

Amethyst is recommended when we are ready to make serious changes that affect our physical and mental health. It has been considered a stone for sobriety for thousands of years, making it a top choice for anyone going to rehab as well as for life after rehab. Amethyst helps us remember why we choose to be sober and why it’s not worth it to fall back into old habits. Amethyst is also recommended for insomniacs. It helps us to create a soothing environment and to follow smart bedtime rituals to help our body relax. Likewise, it reminds us to reduce stress and actively deal with problems in the daytime hours, so that we can rest at night. If the insomnia persists, Amethyst encourages us to speak to experts, be open to new ideas, and to be mentally kinder to ourselves in general. Amethyst is also an excellent talisman to help us relax and stay calm when we are experiencing physical pain or discomfort in the head, such as headaches and migraines or tinnitus, vertigo and other ear problems.